Termenii şi condiţiile

TERMENII ŞI CONDIŢIILE

 1. INFORMATII DESPRE SITE

1.1.Site-ul web Cargo Speed International.ro, respectiv Cargo Speed International.eu sunt detinute de societatea comerciala cu raspundere limitata CARGO SPEED INTERNATIONAL , numita in continuare, in cadrul acestor Termeni si Conditii Cargo Speed International.

Termenii şi condiţiile

1.2.Site-ul web Cargo Speed International este un site de prezentare a societatii si activitatilor specifice ale societatii CARGO SPEED INTERNATIONAL SRL.

Scopul sau este de a oferi utilizatorilor o gama de informatii utile.

1.3.Serviciile Cargo Speed International sunt destinate in principal profesionistilor (B2B), dar pot fi destinate si persoanelor fizice (consumatori), in functie de fiecare solicitare concreta.

1.4.Informatiile existente pe site au drept scop prezentarea societatii CARGO SPEED INTERNATIONAL SRL si ca atare au un caracater informativ, urmand ca relatiile comerciale dintre parti sa fie reglementate prin corespondenta si contractele ce se vor incheia intre parti.

1.5.In situatia in care nu sunteti de acord cu prezentii Termeni si Conditii, ar trebuie sa parasiti site-ul, in caz contrar se va considera ca le-ati acceptat.

1.6.Cargo Speed International isi rezerva dreptul sa modifice acesti Termeni si Conditii fara indeplinirea vreunor formalitati si fara vreo notificare prealabila sau ulterioara. Dumneavoastra va revine indatorirea de a verifica eventualele modificari ale site-ului iar accesarea site-ului dupa modificarea Termenilor si Conditiilor echivaleaza cu faptul ca v-ati dat acceptul asupra noilor Termeni si Conditii.

1.7. Achizitionarea serviciilor puse la dispozitie de Cargo Speed International se va realiza in conformitate cu Contractul de transport care

va fi incheiat intre parti. Informatiile prezente pe site neobligand in nicio modalitate Cargo Speed International cu privire la serviciile sau conditiile si modalitatea in care acestea vor fi prestate.

2. CONTINUTUL SITE-ULUI

2.1.Continutul site-ului poate include- dar nu sa se limiteaza- la text, imagini, date, informatii, baze de date accesibile prin intermediul sau.

2.2.Cargo Speed International face eforturi constante in vederea asigurarii corectitudinii informatiilor prezentate pe site, dar nu garanteaza acuratetea, corectitudinea sau caracterul actual al informatiilor. Subliniem astfel ca informatiile prezentate pe site sunt furnizate “asa sunt”, fara garantii sau declaratii de orice fel.

2.3.In orice moment, Cargo Speed International poate sterge, adauga, modifica, actualiza continutul site-ului, fara sa fie necesara vreo notificare in acest sens.

2.4.Cargo Speed International nu garanteaza faptul ca sistemele informatice sau programele utilizate in scopul afisarii sau transmiterii informatiilor prezentate pe site nu pot contine virusi sau alte programe malware.

2.5.In cazul in care site-ul va utiliza Cookies-uri, politica de utilizare a acestora va fi mentionata pe site si vi se va solicita acceptul in ceea ce priveste acest aspect.

3. PROPRIETATE INTELECTUALA

3.1.Acest site si continutul sau, inclusiv look&feel sunt protejate de legislatia romana in vigoare cu privire la drepturile de autor si drepturile conexe.

3.2.Orice utilizare a imaginii sau informatiilor prezentate pe site cu incalcarea prezentilor Termeni si Conditii sau a legislatiei in vigoare este susceptibila de a fi sanctionata potrivit dispozitiilor legale, inclusiv prin obligarea dumneavoastra de a suporta daunele-interse care sa acopere prejudiciul creat prin aceasta actiune.

3.3.Nu aveti permisiunea de a utiliza continutul site-ului in folos comercial.

3.4.Cargo Speed International poate, in orice moment, sa suspende, sa limiteze sau sa blocheze accesul unora dintre utilizatori la site sau la o parte din acesta, in mod unilateral.

4. DATELE SI INFORMATIILE DUMNEAVOASTRA

4.1.Datele si informatiile pe care ni le furnizati despre dumneavoastra sau despre societatea pe care o reprezentati, vor fi folosite in conformitate cu cele mentionate in acesti Termeni si Conditii si/sau potrivit clauzelor Contractului ce va fi incheiat intre Cargo Speed International si dumneavoastra.

4.2.In situatia in care ne furnizati informatii si date care pot fi considerate ca fiind date cu caracter personal- in acceptiunea avuta in vedere de GDPR- ele vor fi tratate de Cargo Speed International potrivit Politicii de prelucrare a datelor personale ale Cargo Speed International.

4.3.Din pacate, chiar daca Cargo Speed International depune eforturi pentru asigurarea securitatii site-ului, nici o transmisiune prin internet nu este complet sigura in proportie de 100%. In consecinta, Cargo Speed International nu poate asigura sau garanta securitatea absoluta a informatiilor transmise de dumneavoastra, astfel ca transmiterea informatiilor dumneavoastra catre noi se face pe riscul dumneavoastra.

5. RASPUNDERE

5.1.Cargo Speed International nu isi asuma raspunderea, in nici o situatie, pentru nici un posibil prejudiciu produs direct sau indirect, pierdere a sansei sau pierdere de profit direct sau indirect, suferite ca urmare a utilizarii informatiilor furnizate de acest site sau ca urmare a accesului pe acest site.

6. NOTIFICARI

6.1.Orice comunicare catre Cargo Speed International se va realiza prin intermediul datelor de contact afisate pe site. Cargo Speed International va stabili in mod unilateral daca, in ce termen si in ce conditii, va da curs solicitarilor adresate de dumneavoastra. In masura in care un raspuns este obligatoriu, potrivit legislatiei in vigoare, acesta va fi remis intr-un termen rezonabil sau in termenul stabilit de norma legala incidenta.

7. JURISDICTIE

7.1.Orice drepturi si obligatii ale partilor determinate de utilizarea acestui site sau in legatura cu informatiile existente pe acest site sau avand in orice mod legatura cu acesta sunt reglementate de legislatia romana. Orice litigiu decurgand din incalcarea prezentilor Termeni si Conditii se va solutiona in mod amiabil de catre parti, iar in caz contrat va fi dedus instantelor judecatoresti competente de la sediul Cargo Speed International.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • COOKIE CONSENT
 • TERMS AND CONDITIONS
 • GDPR

COOKIE CONSENT

TERMS AND CONDITIONS

TERMS AND CONDITIONS

 1. SITE INFORMATION

1.1. The websites cargospeed.ro and cargospeed.eu are owned by the limited liability company CARGO SPEED INTERNATIONAL, hereinafter referred to as Cargo Speed ​​International.

Terms and Conditions.

1.2. The Cargo Speed ​​International website is a site presenting the company and the specific activities of CARGO SPEED INTERNATIONAL SRL.

     Its purpose is to provide users with a range of useful information.

1.3. Cargo Speed ​​International services are intended mainly for professionals (B2B), but can also be intended for individuals (consumers), depending on each specific request.

1.4. The existing information on the site is presenting the company Cargo Speed ​​International SRL and its services; the commercial relations between the parties will be regulated by correspondence and the contracts that will be concluded between the parties.

 1.5. If you do not agree with these Terms and Conditions, you should leave the site, otherwise you have to accept them.

1.6. Cargo Speed ​​International reserves the right to change these Terms and Conditions without completing any formalities and without any prior or subsequent notice. It is your duty to check any changes to the site and accessing the website after changing the Terms and Conditions is equivalent to the fact that you have given your consent to the new Terms and Conditions.

1.7. The purchase of the services provided by Cargo Speed ​​International will be made in accordance with the Transport Order / Contract that

will be concluded between the parties. The information present on the site not obliging in any way Cargo Speed ​​International regarding the services or conditions and the way in which they will be provided.

 1. SITE CONTENT

2.1. The content of the site may include – but not be limited to – text, images, data, information, databases accessible through it.

2.2. Cargo Speed ​​International wants to ensure the correctness of the information presented on the site, but does not guarantee the accuracy, correctness or current nature of the information. We emphasize that the information presented on the site is provided “as it is”, without guarantees or statements of any kind.

2.3. At any time, Cargo Speed ​​International may delete, add, modify and update the content of the site, without the need for any notification in this regard.

2.4. Cargo Speed ​​International does not warrant that the computer systems or programs used for the purpose of displaying or transmitting the information presented on the site may not contain viruses or other malware.

2.5. If the site uses cookies, the policy of using them will be mentioned on the site and you will be asked for acceptance in this regard.

 1. INTELLECTUAL PROPERTY

3.1. This site and its content, including look & feel are protected by the Romanian legislation regarding copyright and related rights.

3.2. Any use of the image or information presented on the site in violation of these Terms and Conditions or applicable law is liable to be sanctioned by law, including your obligation to cover the damage caused by this action.

3.3. You are not allowed to use the content of the site only for any commercial use.

3.4. Cargo Speed ​​International may, at any time, suspend, limit or block the access of some users to the site or to a part of it, unilaterally.

 1. YOUR DATA AND INFORMATION

4.1. The data and information you provide us about you or the company you represent, will be used in accordance with those mentioned in these Terms and Conditions and / or according to the clauses of the Contract that will be concluded between Cargo Speed ​​International and you.

4.2. If you provide us with information and data that can be considered as personal data – in the sense envisaged by the GDPR – they will be treated by Cargo Speed ​​International according to Cargo Speed ​​International’s personal data processing policy.

4.3. Unfortunately, even though Cargo Speed ​​International strives to ensure the security of the site, no internet transmission is 100% completely secure. Consequently, Cargo Speed ​​International cannot ensure or guarantee the absolute security of the information transmitted by you, so the transmission of your information to us is at your own risk.

 1. RESPONSIBILITY

5.1. Cargo Speed ​​International does not assume any responsibility, in any situation, for any possible damage caused directly or indirectly, loss of opportunity or loss of direct or indirect profit, suffered as a result of using the information provided by this site or as a result of access to this site.

 1. NOTIFICATIONS

6.1. Any communication to Cargo Speed ​​International will be made through the contact details displayed on the site. Cargo Speed ​​International will unilaterally determine whether, on what terms and under what conditions, it will comply with your requests. To the extent that an answer is mandatory, according to the legislation in force, it will be submitted within a reasonable term or within the term established by the incident legal norm.

 1. JURISDICTION

7.1. Any rights and obligations of the parties determined by the use of this site or in connection with the information existing on this site or in any way related to it are regulated by Romanian legislation. Any dispute arising from the violation of these Terms and Conditions will be settled amicably by the parties, and in case of contract will be assigned to the competent courts from the headquarters of Cargo Speed ​​International.

GDPR

1. Scopul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal:
1.1.Societatea Cargo Speed International SRL, cu sediul in Timisoara, inmatriculata sub nr.J 35/4046/2005 , CUI RO18234470, administreaza datele cu caracter personal furnizate de clientii sai (denumiti si “Persoane vizate”), in conformitate cu prevederile GDPR, in scopul desfasurarii de activitati de transport, in beneficiul Clientilor.
1.2.Prezentul Site web al Cargo Speed International este un site de prezentare a societatii si a activitatilor desfasurate de aceasta, nefiind posibila momentan contractarea serviciilor de transport direct prin intermediul site-ului. Astfel incat, Cargo Speed International nu prelucreaza prin intermediul acestui site, date cu caracter personal din categoria celor referitoare la identificarea persoanei ( nume, domiciliu, cod numeric personal, etc), acestea urmand a fi prelucrate, ca urmare a contactarii Cargo Speed International de catre Clienti si respectiv a initierii raporturilor contractuale dintre Clienti si Cargo Speed International.
1.3.Categoriile de date personale care pot fi prelucrate de Cargo Speed International sunt mentionate la pct.2 al prezentelor Politici, in functie de conditiile specifice fiecarei situatii.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care Cargo Speed International le poate colecta si prelucra:
2.1. Pentru realizarea activitatilor specifice de transport, astfel cum sunt prevazute in obiectul de activitate al Cargo Speed International, este posibil ca acesta sa prelucreze urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), cod numeric personal, date ale cartii de identitate, telefon, fax, e-mail, adrese de livrare a produselor expediate de Clienti.
2.2. Pentru activitati de cercetare si/sau efectuarea de studii de piata, analize sau de statistici, urmarire si monitorizare a comportamentului Clientilor, marketing, pot fi colectate si prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, telefon, fax, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului (locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu momentul la care a accesat site-ul, sau informatii care rezulta din Politica de utilizare a cookies-urilor ( daca sunt utilizate cookie-uri).
2.3. Pentru pastrarea evidentelor legate de serviciile prestate ( scop de arhivare) astfel cum este prevazut de dispozitiile legale) si pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea eventualelor demersuri juridice, in eventualitatea unui diferend existent intre Client si Cargo Speed International ( scop probatoriu).

3. Categorii de date cu caracter personal si scopurile colectarii si prelucrarii acestora
3.1. Cargo Speed International colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor sai-mai sus mentionate- pentru urmatoarele scopuri de prelucrare:

 1. a) realizarea serviciilor furnizate de Cargo Speed International, precum si administrarea acestor servicii;
 2. b) posibile analize, cercetari si studii de piata, realizarea de statistici, desfasurarea de activitati de marketing;
 3. c) in scop probatoriu, in legatura cu activitatile de mai sus si cu activitatea de arhivare;

4. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
4.1. Cargo Speed International poate dezvalui datele cu caracter personal colectate posibililor subcontractori ai Cargospeed sau altor Persoane imputernicite sau autoritati carora Cargo Speed International este nevoita sa le dezvaluie aceste date personale, fie in scopul desfasurarii activitatii sale, fie pentru respectarea unor dispozitii legale (organe judiciare, de control etc) .
4.2. Cargo Speed International se va asigura ca asemenea terti vor pastra confidentialitatea datelor personale la care vor avea acces si ca vor colecta si procesa datele personale in cauza, in calitatea lor de Persoane imputernicite, cu respectarea dispozitiilor legale incidente.

5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
5.1. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal este limitata la durata desfasurarii activitatilor destinate clientilor.
5.2. Prin exceptie, Cargo Speed International poate stoca date cu caracter personal pe durata prevazuta de lege, pentru respectarea unor dispozitii legale in legatura cu desfasurarea activitatii sale, in scop probatoriu si de arhivare, precum si pentru realizarea activitatilor de statistica, efectuarea de cercetare si studii de piata.

6. Drepturile Persoanei vizate, potrivit Regulamentului 679/2016
6.1.Cargospeed garanteaza Clientilor/Vizitatorilor Site-ului drepturile prevazute de GDPR conform articolelor 15- 22, respectiv:

 • Dreptul la informare
 • Dreptul de acces la date
 • Dreptul de rectificare a datelor
 • Dreptul de stergere a datelor (dreptul de a fi uitat)
 • Dreptul la restrictionarea datelor
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de opunere la prelucrare
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare
 • Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu caracter personal si instantelor de judecata

6.2. Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate de catre Persoana Vizata, in relatie cu Cargo Speed International, printr-o solicitare adresata- prin email, la adresa de e-mail info@cargospeed.ro sau printr-o cerere scrisa, transmisa la sediul social al Cargospeed.
6.3. Cargo Speed International va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.
6.4. Persoana vizata poate sa se opuna oricand si fara nicio justificare, prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea unei solicitari pe adresa de email sau la sediul societatii Cargo Speed International.

7. Transferul datelor personale
7.1 Cargo Speed International nu transfera date cu caracter personal, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.

8. Protectia datelor cu caracter personal
8.1 Cargo Speed International depune diligentele necesare pentru asigurarea unui nivel corespunzator de securitate, astfel incat sa reduca /sa elimine riscurile care ar putea afecta datele cu caracter personal colectate si respectiv prelucrate.

You cannot copy content of this page